Konferencia

Plánovanie európskeho mesta na prelome 19. a 20. storočia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovensko
21. júna 2022

Konferencia je zameraná na históriu urbanizmu a udržateľné narábanie s historickými mestskými priestormi. Predstaví najnovšie výsledky výskumu v oblasti plánovania európskeho mesta na prelome 19. a 20. storočia s dôrazom na urbanistickú prax v podunajskom regióne. Cieľom je inšpirovať dobré urbanistické praktiky šírením poznatkov o histórii plánovania. Konferenčné príspevky budú publikované vo forme digitálneho zborníku po skončení konferencie.
Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu ARTNOUVEAU2 realizovaného v rámci schémy Danube Transnational Programme Interreg, ktorý je spolufinancovaný fondmi Európskej únie ERDF a IPA II.

Hlavní rečníci konferencie:
Prof. Dr. Eve Blau, profesorka histórie a teórie mestskej formy a dizajnu a riaditeľka výskumu na Harvardskej univerzite, Graduate School of Design
Dr. Ing. Carola Hein, profesorka a vedúca Katedry dejín architektúry a urbanizmu, TU Delft
Prof. Dr. Dr. h.c. Ákos Moravánszky, emeritný profesor, ETH Zürich, Institut gta

Jazyk:
Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku. Všetky vystúpenia na konferencii aj texty v digitálnom zborníku budú len v anglickom jazyku, bez prekladu do slovenčiny.

Podávanie abstraktov:
Abstrakty je potrebné zaslať na adresu nina.bartosova@stuba.sk

Text abstraktu má mať maximálne 300 slov a má byť v angličtine. Súčasťou abstraktu má byť názov príspevku, kľúčové slová, pracovisko autora a jeho email.

Posúdenie abstraktov:
Zaslané abstrakty budú posúdené členmi programového výboru konferencie. Informácia o akceptácii abstraktu bude autorom zaslaná prostredníctvom emailu. Programový výbor si vyhradzuje právo komentovať abstrakty v súvislosti s ich prijatím.

Predĺžený termín na zaslanie abstraktov: 31.3.2022
Oznámenie o prijatí abstraktov: 12.4.2022

Uzávierka prihlasovania: 31.5.2022. Všetci účastníci sa musia zaregistrovať online cez:
https://www.eventbrite.com/e/european-urban-planning-at-the-turn-of-the-20th-century-registration-328120696837

Termín odovzdania finálnych prednášok: 21.6.2022

Programový výbor konferencie:
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, FAD STU
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., FAD STU
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, PhD., FAD STU
Mgr. Peter Szalay, PhD., Historický ústav SAV

Účasť na konferencii je bezplatná.

Kontakt: Nina Bartošová / nina.bartosova@stuba.sk

error: Content is protected !!