Workshop a exkurzia

Art Nouveau – Cool Nouveau
Secesia v Bratislave
Slovenská technická univerzita
Fakulta architektúry a dizajnu
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
15. marca 2022

Odborná garantka:
Jana Pohaničová

Spolupráca:
Veronika Vaňová, Patrik Baxa, Lívia Bulíková, Matúš Kiaček, Eva Čubríková

Krátko po roku 1900 na bratislavskú architektonickú scénu vstúpila secesia. A hoci netrvala dlho, jej diela dodnes tvoria dominanty mesta, ktoré na rozhraní storočí zaznamenalo veľký stavebný rozvoj podporený smelými urbanistickými víziami. Aký bol príbeh secesie v meste, ktoré sa vtedy menilo na modernú dunajskú metropolu? Aj o týchto súvislostiach sa mohli v utorok 15. marca 2022 dozvedieť účastníci vzdelávacích aktivít, realizovaných na pôde Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave v rámci projektu Interreg.

Workshop a exkurzia „Art Nouveau – Cool Nouveau v Bratislave“ boli prvé zo série podujatí, zameraných na tvorivé objavovanie secesného dedičstva pre študentov vybraných bratislavských stredných škôl. Cieľom edukačných aktivít je vzbudiť záujem o kultúrne dedičstvo podunajského regiónu prostredníctvom najvýznamnejších architektonických diel viedenskej a uhorskej secesie v Bratislave.

Úvodná prednáška profesorky Jany Pohaničovej a krátke náučné video v rámci workshopu predstavili študentom dobu okolo roku 1900, keď architektúra Bratislavy intenzívne pociťovala blízkosť vtedajších veľkých centier – Budapešti i Viedne. Z nich k nám prúdili moderné vplyvy viedenskej a uhorskej secesie, ktoré sprostredkovali jej hlavní protagonisti Otto Wagner, Ödön Lechner a ich nasledovníci. Modrý kostolík sv. Alžbety Uhorskej a bývalé Kráľovské chlapčenské gymnázium, kedysi slávny hotel Deák alebo budova tzv. Korpskomanda aj dnes dominujú v centre mesta či na dunajskom nábreží. Tvoria neoddeliteľnú súčasť architektonického dedičstva secesie v kontexte dunajského regiónu a kultúrnych hodnôt, ktoré by mala spoznať nielen mladá generácia, ale aj široká odborná i laická verejnosť.

Druhá časť workshopu bola už zameraná na secesný ornament a podporu kreativity. Študenti mali možnosť využiť vlastnú tvorivosť a navrhnúť secesiou inšpirovaný dekór maľovaním na textil alebo využili techniku tupovania s použitím šablón so secesnými vzormi. Vznikli zaujímavé produkty ako tričká a tašky zdobené jedinečným Art Nouveau dizajnom. Spoznávanie secesného architektonického dedičstva potom pokračovalo priamo v uliciach Bratislavy. V rámci exkurzie študenti získali zaujímavé poznatky o najvýznamnejších secesných dielach v Bratislave a ich tvorcoch.

Projekt DTP3-748-2.2 Art Nouveau 2 je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II). Komentovaná prehliadka mesta bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

error: Content is protected !!