Výstava

Cool Nouveau
Od mestského ringu k ornamentu / From city ring to ornamentation
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovensko
30.5. - 21.6. 2022

Kurátorka:
Henrieta Moravčíková

Architektonické riešenie a dizajn:
Monika Bočková, Mária Novotná, Paulína Ebringerová

Výstava predstavuje obdobie Art nouveau na území mesta ako Gesamtkunstwerk zahŕňajúci urbanistické koncepcie, architektúru aj výtvarnú dekoráciu. Sústreďuje sa pritom najmä na budovanie vnútorného mestského okruhu, na vybrané architektonické diela, ktoré najlepšie odzrkadľujú dobový trend a na architektonický detail, ornament, ktorý v najmenšej mierke charakterizuje obdobie Art nouveau.

Fenomény mestského okruhu a ornamentu rámcujú výstavu aj ako abstraktné výtvarné prvky sprítomnené prostredníctvom 3D tlače do súčasných artefaktov. Tieto parafrázujú dobové predstavy o účinnosti regulačných nástrojov pri výstavbe mesta a ideu výtvarnej jedinečnosti a remeselnej podstaty ornamentu do fabrikovaných opakovateľných prvkov súčasnej popkultúry.

Projekt DTP3-748-2.2 Art Nouveau 2 je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II)

error: Content is protected !!