Digitálny katalóg Art Nouveau

V decembri 2022 skončili aktivity medzinárodného projektu Art Nouveau 2, ktorý je podporovaný Dunajským nadnárodným programom Strengthening the cultural identity of the Danube region by building on common heritage of Art Nouveau. Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave bola počas troch rokov partnerom uvedeného projektu, ktorého  aktivity prispeli k spoznávaniu kultúrneho dedičstva secesie v nielen v Dunajskom regióne. Jedným z hlavných výstupov sa stal aj digitálny katalóg Art Nouveau, ktorý je od októbra 2022 sprístupnený na webovej stránke Rumunského národného inštitútu kultúrneho dedičstva (The National Institute of Heritage Romania, lead partner).

Spracovatelia slovenskej časti digitálneho katalógu Jana Pohaničová, Patrik Baxa a Veronika Vaňová (FAD STUBA) spolupracovali s pamäťovými inštitúciami s regionálnou i celoštátnou pôsobnosťou (AMB, MMB, PÚ SR a i.) s cieľom zostaviť jedinečnú zbierku Art Nouveau zdrojov, týkajúcich sa secesnej architektúry a umenia. Vytvorili spoločnú platformu pre výskum, ktorá sa stane prameňom informácií nielen pre partnerov medzinárodného projektu, ale aj pre domácich výskumníkov a širšiu odbornú komunitu vrátane stakeholderov a záujemcov o kultúrne dedičstvo Art Nouveau.

The Art Nouveau Digital Catalogue je prístupný na linku:

https://artnouveaudigitalcatalogue.patrimoniu.ro/

Katalóg je súčasťou slovenskej participácie projektu ARTNOUVEAU2 v rámci schémy Danube Transnational Programme Interreg spolufinancovaného fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II). Slovenským partnerom projektu je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

error: Content is protected !!